Δια της παρούσης η εκμισθώτρια εταιρεία υπό την επωνυμία "Μαρμαράς K. Γεώργιος" με το διακριτικό σήμα "NIKI Rent a Car a Scooter" και αποκαλούμενη εφ'εξής εν τη παρούση ''εκμισθώτρια'', ενοικιάζει προς τον αιτούντα, αποκαλούμενον εφ’εξής "μισθωτήν" το περιγραφόμενον αυτοκίνητον, αποκαλούμενον εφ'εξής "το εν λόγω αυτοκίνητον", υπο τους εν τη παρούση συμβάσει περιλαμβανόμενους όρους και συμφωνίας, οίτινες εγένετο αποδεκτοί ανεπιφυλάκτως παρά του μισθωτού και έχουν ώς ακολούθως:

1. Ο μισθωτής θα επιστρέφει το εν λόγω αυτοκίνητον μεθ'όλων των τροχών, εργαλείων, εξατημάτων εις σταθμόν της εκμισθώτριας ευρισκόμενον εις την πόλιν εκ της οποίας το εν λόγω αυτοκίνητο ενοικιάσθη και εις το υπό της συμβάσεως καθοριζόμενον χρόνον ή άλλως εις τόπον και χρόνον καθοριζόμενους στην παρούσα ή και ενωρίτερον τη αιτήσει της εκμισθώτριας.Η ακριβής ημέρα και ώρα επιστροφής και παράδοσης του εν λόγω αυτοκινήτου στην εκμισθώτρια εταιρεία, καθώς και η λύση της παρούσας μίσθωσης, αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο με έγγραφο υπογεγραμμένο απο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της εκμισθώτριας εταιρείας.

2. Ο μισθωτής παρέλαβε το εν λόγω αυτοκίνητον πλήρες καυσίμων εις αρίστην κατάστασιν, ευρών τούτο της απολύτου αρεσκείας του, απεδέχθη δε όπως η αξία της καταναλισκόμενης βενζίνης κατά τη διάρκειαν της ενοικιάσεως βαρύνει το ίδιον. Καθώς επίσης φέρει ακέραιον την ευθύνη δια πάσαν μηχανικήν ζημία, ήτις προεκλήθη με υπαιτιότητά του, καθώς και δια την καταστροφήν ελαστικών, οίτινες ήθελαν προκληθεί λόγω μη εγκαίρου διαπιστώσεως απώλειας πιέσεως αέρος, επίσης δια τυχόν ζημίας εις τα ελαστικά και εις το κάτω μέρος του αυτοκινήτου εκ προσκρούσεως κατά την χρήσιν του.

3. Το εν λόγω αυτοκίνητο απαγορεύεται όπως χρησιμοποιηθεί:
     α) Δια πάσαν μεταφορά αντικειμένων ή εμπορευμάτων ή δια πάσαν σκοπόν όστις αντίκειται εις τους ελληνικούς νόμους,
     β) Δια την μεταφορά επιβατών ή αντικειμένων έναντι άμεσου ή εμμέσου αμοιβής,
     γ) Δια την ώθηση ή ρυμούλκηση ετέρου οχήματος.
    δ) Εις αγώνας αυτοκινήτου (περιλαμβανομένων των διαγωνισμών ταχύτητος, αναγνωρίσεως ολικών ή ειδικών διαδρομών ράλλυ, αναγνωρίσεως εδάφους, δοκιμών ανθεκτικότητας και δοκιμών μεγίστης δυνατής ταχύτητας),
     ε) Παρ’οποιουδήποτε προσώπου, ευρισκομένόυ υπό την επήρειαν οινοπνεύματος ή ναρκωτικών.
    στ) Παρ'οποιουδήποτε προσώπου εκτός του μισθωτού και των μελών της αμέσου οικογένειας του και εφ'όσον τα τελευταία είναι άνω των 21 ετών, κάτοχοι αδείας οδηγήσεως τουλάχιστον ενός έτους και έχουν λάβει προς τούτον συναίνεσιν της εκμισθώτριας.
     ζ) Δια ταξίδια εκτός Ελλάδος άνευ γραπτής συναινέσεως της εκμισθώτριας.

4. Ο μισθωτής αποδέχεται ανεπιφύλακτα να πληρώσει στην εκμισθώτρια:
α) Την χιλιομετρικήν επιβάρυνση δια τα του εν λόγω αυτοκινήτου διανυθέντα χιλιόμετρα κατα τη διάρκεια της παρούσης μισθώσεως, βάσει της καθοριζόμενης κατά χιλιόμετρον τιμής μονάδος. Ο αριθμός των διανυθησομένων χιλιομέτρων κατα τη διάρκεια της υπο της παρούσης μισθωτηρίας συμβάσεως καλυπτόμενης ενοικιάσεως θέλει προσδιορισθεί παρά του υπο εργοστασίου κατασκευής εγκατεστημένου μετρητού χιλιομέτρων. Εάν ο μετρητής ούτος δεν λειτουργήσει ή χρέωσις θα γίνει δια προσδιορισμού επί του χάρτου των χιλιομετρικών αποστάσεων του πραγματοποιηθέντος ταξιδιού,
β) Την ημερήσια πάγια επιβάρυνση για τη διάρκεια της παρούσας μίσθωσης. Την ειδική ημερήσια επιβάρυνση για την κάλυψη του ποσού πέραν του οποίου ούτως ή άλλως απαλλάσσεται, εφ'όσον ο μισθωτής επιλέξει αυτή την κάλυψη μονογράφοντας εντός του αντίστοιχου χώρου της οπίσθιας σελίδας. Την ειδική ήμερήσια επιβάρυνσή για την πλήρή κάλυψη των ζημιών του οχήματος, εφ όσον ο μισθωτής επιλέξει και αυτήν την κάλυψη μονογράφοντας εντός του αντίστοιχου χώρου της οπίσθιας σελίδας. Την ειδική ημερήσια επιβάρυνση για την πλήρη κάλυψη του οχήματος έναντι κλοπής! εφ'όσον ο μισθωτής επιλέξει την ασφάλιση αυτή μονογράφοντας εντός του αντίστοιχου χώρου της οπίσθιας σελίδας. Επίσης, την ειδική ημερήσια επιβάρυνση για την ασφάλισή ατυχημάτων οδηγού και επιβαινόντων εφ'όσον ο ο μισθωτής επιλέξει τήν ασφάλισή αυτή μονογράφοντας εντός του αντίστοιχου χώρου της οπίσθιας σελίδας, όπως και τις διάφορες άλλες επιβαρύνσεις σύμφωνα με τις τιμές μοναδος στην οπίσθια σελίδα της παρούσας,
γ) 100 χιλιόμετρα υποχρεωτικά ημερησίως, συμφώνως προς τον τιμοκατάλογον της εταιρείας.
δ) Την πρόσθετη επιβάρυνση την καθοριζομένην εις την οπίσθια σελίδα της παρούσης δια την παραδοσιν ή παραλαβήν του αυτοκινήτου. Σημειούται ότι ο μισθωτής επιβαρύνεται προσθέτως συμφώνως προς τον τιμοκατάλογον της εταιρείας εφ'όσον παραδώσει ή εγκαταλείψει το αυτοκίνητο είς σημείον άλλον του συμφωνηθέντος ως και με τα έξοδα καυσίμων σπό του σημείου επιστροφής μέχρι του σημείου εκμισθώσεως.
ε) Τας εκάστοτε ισχύουσας επιβαρύνσεις δια φόρους και υπηρεσίας επί των εις τας παραγράφους α), β) και δ) του παρόντος άρθρου περιλαμβανομένας περιπτώσεις.
στ) Όλα τα πρόστιμα και δικαστικά έξοδα τα αναφερόμενα εις παρανόμους σταθμεύσεις, τροχαίας ή άλλας παραβάσεις, και το επιβαλλόμενα κατα του εν λόγω αυτοκινήτου κατά τη διάρκειαν της δια της παρούσης συμβάσεως γενομένης μισθώσεως.
ζ) Όλα τα έξοδα της εκμισθώτριας περιλαμβανομένης και μια λογικής αμοιβής δικηγόρου όπου αυτή επιτρέπεται υπό του Νόμου δια την είσπραξιν τη αξίας της παρούσης μισθωτηρίας συμβάσεως.
η) Τα έξοδα επισκευής του εν λόγω αυτοκινήτου δια ζημίας επενεχθείσας υπαιτιότητα του μισθωτού διαρκούσης της μισθώσεως. Τα έξοδα, τούτα εφ'όσον το εν λόγω αυτοκίνητον οδηγείτο συμφώνως προς τους εν τη παρούση συμβάσει διαλαμβανομένους όρους συμφωνίας.
     i. Δεν δύναται να υπερβούν το ποσόν το οριζόμενον είς τον εκάστοτε ενισχύει θεωρημένον τιμοκατάλογον της εκμισθώτριας.
    ii. Δεν βαρύνουν τον μισθωτή εφ'όσον ούτος συνήνεσεν κατά την σύναψιν της μισθώσεως να καταβάλη την ειδική ημερησίαν επιβάρυνσιν δια την κολυψιν του ποσού πέραν του οποίου απαλλάσσεται. Η συναίνεσις αυτή του μισθωτού αποδεικνύεται μόνον δια της μονογραφής του εντός του αντιστοίχου χώρου της οπίσθιας σελίδας της παρούσης.

5. Ο μισθωτής υποχρεούται εις πλήρη αποκατάστασιν ζημιών επενεχθεισών εις το εν λόγω αυτοκίνητο εν πάση περιπτώση και ανεξαρτήτου υπάρξεως ή μη οποιοσδήποτε συμβάσεως ασφαλίσεως ή απαλλαγής εις τα εξής περιπτώσεις:
α) Εάν αι ζημίαι αυταί έχουν επενεχθή εις το κάτω μέρος ή εις τους τροχούς και ελαστικά του εν λόγω αυτοκινήτου.
β) Εάν κατά την οδήγησιν του αυτοκινήτου εγένετο υπό του οδηγούντος αυτό παράβασις διατάξεως του Κώδικος Οδικής Κυκλοφορίας και ιδία παραβίασις φωτεινών σηματοδοτών, μη συμμόρφωσις με την υφιστάμενην σήμανσιν των οδών οριζόντιον ή κάθετον παραβίασις προτεραιότητος είς διασταύρωσιν οδών υπερβασις ορίου ταχύτητος παράνομος προσπέρασιν ετέρου αυτοκίνητου κλπ.
Δια την καταβολήν εις τον μισθωτήν οποιοσδήποτε δαπάνης γενομένης υπ’αυτού σχετικά με το αυτοκίνητο διά την οποίαν όμως ούτως δεν έχει υποχρέωσιν είναι απαραίτητος η προσκόμισις σχετικού θεωρημένου τιμολογίου.

6. Εφ’όσον δεν χρησιμοποιεί τούτο ο μισθωτής υποχρεούται όπως κλειδώνει το εν λόγω αυτοκίνητον και λαμβάνει όλας τας προφυλάξεις προς αποτροπήν κλοπής τούτου.

7. Ο μισθωτής καθώς και οποιοσδήποτε εξουσιοδοτημένος οδηγός ως επακριβώς η περίπτωσις αναφέρεται εις την προηγούμενην παράγραφον 3 της παρούσης, ασφαλίζεται υπό συμβολαίου ασφαλίσεως, αντίγραφον του οποίου ευρίσκεται εις την διάθεσίν του προς μελέτη εις τα κεντρικά γραφεία της εκμισθώτριας. Το εν λόγω ασφαλιστήριον συμβόλαιον καλύπτει υπό τους ανωτέρω εν παραγράφω 3 περιορισμούς θάνατον ή σωματικάς βλάβας τρίτων μη επιβαινόντων του εν λόγω αυτοκινήτου ως και υλικάς ζημίας τρίτων μη επιβαινόντων του εν λόγω αυτοκινήτου μέχρι των ποσών των οριζομένων υπό του εν ισχύει Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου. Ο μισθωτής συμφωνεί με τους ανωτέρω όρους και δεσμεύεται υπ’αυτών. Ο μισθωτής περαιτέρω συμφωνεί να προστατεύει τα συμφέροντα της εκμισθώτριας και της ασφαλιστικής αυτής εταιρείας εις περίπτωσιν ατυχήματος κατά τη διάρκεια της μισθώσεως:
α) Λαμβάνων ονόματα και διευθύνσεις προσώπων και μαρτύρων σχετιζομένων με το ατύχημα,
β) Μη παραδεχόμενος υπευθυνότητα ή ενοχήν.
γ) Μη εγκαταλείπων το εν λόγω αυτοκίνητο άνευ λήψεως των απαραίτητων μέτρων δια την προφύλαξίν του.
δ) Υποβάλλων λεπτομερή αναφορά τηλεφωνικώς είς τον πλησιέστερο σταθμόν της εκμισθώτριας εν συνεχεία δε έγγραφον τοιαύτην μετά σχεδιαγράμματος το συντομότερον δυνατόν.
ε) Ειδοποιών πάραυτα την Αστυνομίαν πρός εξακρίβωσιν της ενοχής του τρίτου και την περίθαλψην τυχόν υπάρχοντων τραυματιών.

8. Εάν ο μισθωτής ζητήση την προσφερομένην υπό της εκμισθώτριας ασφάλισην οδηγού και επιβαινόντων και αποδεχθή την σχετικήν επιβάρυνσιν μονογραφών εις την αντίστοιχον θέσιν της παρούσης θα καλύπτεται υπό των ορών και δια τα ποσά τα αναφερομενά εις το εν ισχύει Ασφαλιστήριον Συμβολαίων, του οποίου γνώσιν δύναται να λάβη ο πελάτης εις τα κεντρικά γραφεία της εκμισθώτριας.

9. Ο μισθωτής απαλλάσσει δια της παρούσης την εκμισθώτριαν από κάθε ευθύνη δια την απώλειαν ή καταστροφήν οποιοσδήποτε περιουσιακού στοιχείου εγκαταλειμένου, αποθηκευμένου ή μεταφερομένου υπ αυτού ή άλλου προσώπου εντός ή επί του αυτοκινήτου διαρκούσης της μισθώσεως ή μετά την επιστροφήν του αυτοκινήτου εις την εκμισθώτριαν. Ο μισθωτής περαιτέρω συμφωνεί να υπερασπίσει και να αποζημειώσει την εκμισθώτριαν δια πάσαν απαίτησιν βασιζόμενην επι την πηγάζουσαν εκ τοιαυτης απώλειας ή καταστροφής.

10. Η εκμισθώτρια καταβάλουσα πάσαν δυνατήν προσπάθειαν και λαμβάνουσα όλας τα προφυλάξεις δια την αποτροπήν μηχανικής βλάβης του εν λόγω αυτοκινήτου δεν είναι υπεύθυνος δια τυχούσαν τοιαύτην και δι’οποιουνδήποτε εξ’αυτής προερχόμενην άμεσον ή έμμεσον ζημίαν του μισθωτού.

11. Προσθήκαι ή τροποποιήσεις των όρων και συμφωνιών της παρούσης συμβάσεως είναι άκυροι εκτός εάν συμφωνηθούν γραπτώς.

12. Η παρούσα σύμβασις συνετάγη συμφώνως πρός και διέπεται υπό των νόμων του Ελληνικού Κράτους.

13. Εις περίπτωσιν διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αλεξανδρούπολης.

14. Ο μισθωτής συμφωνεί και αποδέχεται όπως όλοι οι ανωτέρω όροι έχουν ισχύν και εις περιπτώσεις παρατάσεως της αρχικώς συμφωνηθείσης μετά της εκμισθώτριας διάρκειας μισθώσεως ή αλλαγής του αρχικώς εκμισθωθέντος αυτοκινήτου δι’ετέρου τοιούτου.

15. Συμφωνείται επίσης ότι η εκμισθώτρια διατηρεί το δικαίωμα περισυλλογής ή υφαίρεσης των μισθωμένων αυτοκινήτων, οπουδήποτε και αν ευρίσκονται, σε περίπτωση:
     α) Λήξεως ή διακοπής του παρόντος συμφωνητικού.
     β) Παραβιάσεως εκ μέρους του μισθωτή ή των υπαλλήλων του, των όρων της παρούσης και ιδίως των όρων περί επιτρεπομένης χρήσεως.

© 2020 NIKI Rent a Car - Scooter. All Rights Reserved.
Design & Development by Prisma Electronics